Podwyżki i eksmisje w cieniu batalii o sądy.

10
13400
Źródło: http://cia.media.pl

Gdy setki ludzi mani­fe­stują na uli­cach w obro­nie sądów, co może być pla­nem desta­bi­li­za­cji kraju o któ­rym pisa­li­śmy wcze­śniej, rząd Beaty Szy­dło nie zwal­nia tępa i uchwala nowe prawo. Prawo, dzięki któ­remu rzą­dzący zafun­dują nam kolejne podwyżki cen – tym razem wody i ener­gii elek­trycz­nej, a bene­fi­cjenci pro­gramu Miesz­ka­nie+, będą mogli zostać eks­mi­to­wani z miesz­ka­nia ot tak – bez żad­nych kon­se­kwen­cji.

W cie­niu demon­stra­cji prze­ciwko zmia­nom w sądow­nic­twie, rząd PiS uchwa­lił wła­śnie kilka ustaw, dzięki któ­rym będziemy mieli podwyżki wody i ener­gii elek­trycz­nej. Jak podaje por­tal poli­tyka.pl, posło­wie prze­pu­ścili więk­szo­ścią gło­sów 5 waż­nych ustaw.

Brak refe­ren­dum w spra­wie reformy edu­ka­cji

Pierw­szą ze zmian, jakiej doko­nał Sejm, będzie brak refe­ren­dum w spra­wie reformy edu­ka­cji. Posło­wie zagło­so­wali prze­ciwko refe­ren­dum – 230 było prze­ciw­nych, 210 za. Tym samym rzą­dzący wyrzu­cili do kosza 910 tys. pod­pi­sów oby­wa­teli, któ­rzy pod­pi­sali się pod wnio­skiem refe­ren­dal­nym zgło­szo­nym przez Zwią­zek Nau­czy­ciel­stwa Pol­skiego.
– Mieli oni nadzieję, że słowa pre­mier Szy­dło o słu­cha­niu spo­łe­czeń­stwa okażą się prawdą i jed­nak uda im się zapo­biec pro­po­no­wa­nej przez rząd refor­mie. Dziś wiemy już, że nie ma na to szans. – pisze por­tal poli­tyka.pl.

Miesz­ka­nie+ gro­żące eks­mi­sją

Ustawa o Kra­jo­wym Zaso­bie Nie­ru­cho­mo­ści także nie umknęła uwa­dze rzą­dzących. Ustawa ta regu­luje zasady gospo­da­ro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ściami z rzą­do­wego pro­gramu Miesz­ka­nie+, które miało być gwa­ran­tem tego, że rodziny, które nie stać na kupno, będą miały zapew­nione do rządu dofi­nan­so­wa­nie w ramach najmu z moż­li­wo­ścią wyku­pie­nia miesz­ka­nia na wła­sność.

Po zmia­nie Ustawy o KZN, pro­gram Miesz­ka­nie+ może mieć swoje nie­prze­wi­dziane kon­se­kwen­cje w postaci eks­mi­sji bez prawa do miesz­ka­nia socjal­nego. Sprawą zain­te­re­so­wał się lider par­tii Razem, Adam Zand­berg na swoim face­bo­oko­wym pro­filu: – W cieniu zamachu na sądy PiS wprowadza pod obrady ustawę zawierającą eksmisje na bruk, bez prawa do lokalu socjalnego. Jak się okazuje, tak ma funkcjonować sławetne Mieszkanie+. Z uzasadnienia ustawy wynika, że przez 30 lat będzie można wywalić ludzi z domu ot tak, bez żadnych praw – napisał.

Podwyżki cen wody i ener­gii elek­trycz­nej

Sejm uchwa­lił także nowe ustawy o rynku mocy oraz tzw. prawo wodne. Co to ozna­cza dla prze­cięt­nego Kol­wal­skiego? A no to, że do każ­dego rachunku za ener­gię elek­tryczną zosta­nie nam doli­czony nowy poda­tek w wyso­ko­ści ok. 7 zł. Ma on na celu dofi­nan­so­wa­nie pol­skich elek­trowni węglo­wych, które – wg por­talu poli­tyka.pl – będą i tak obło­żone sank­cjami za nisz­cze­nie śro­do­wi­ska.

To jed­nak nie wszystko. Posło­wie przy­jęli także senac­kie poprawki do Ustawy Prawo Wodne. Ma to na celu pełne wdro­że­nie unij­nej Ramo­wej Dyrek­tywy Wod­nej, przez które to zmiany Pol­ska była już upo­mi­nana przez Komi­sję Euro­pej­ską.

W przy­ję­tej usta­wie jest zapis, że „dla indy­wi­du­al­nych odbior­ców i rol­ni­ków woda przez dwa lata nie podro­żeje”. Jed­nak czy tak samo będzie dla przed­się­bior­ców? Dla nich nowe prawo zakłada, że będą mieli usta­lone mak­sy­malne ceny dostaw wody do swo­ich firm. Oczy­wi­ście nie musi ozna­czać to tego, że nagle dostawcy wody podwyż­szą dotych­cza­sowe ceny, jed­nak może to odby­wać się stop­niowo. Ustawa dosię­gnie mię­dzy innymi pro­du­cen­tów soków i napo­jów, jak także pro­du­cen­tów maszyn, urzą­dzeń elek­trycz­nych, przy­czep i naczep. Oni będą mieli już napi­sane ile będą pła­cić za metr sze­ścienny wody.

Odna­wialne Źró­dła Ener­gii już nie będą tak korzystne?

Posło­wie uchwa­lili także nowe­li­za­cję ustawy o OZE. Jak podaje por­tal poli­tyka.pl – Głów­nym zało­że­niem pro­jektu jest rezy­gna­cja ze sta­łej war­to­ści tzw. opłaty zastęp­czej i powią­za­nie jej z ryn­ko­wymi cenami świa­dectw pocho­dze­nia ener­gii z nie­któ­rych OZE. Posło­wie odrzu­cili wszyst­kie poprawki zgło­szone przez opo­zy­cję. Eko­lo­dzy nie zostali nawet wpusz­czeni do Sejmu na kon­sul­ta­cje. Nowe prze­pisy dotkną w zasa­dzie wszyst­kich pro­du­cen­tów zie­lo­nej ener­gii w Pol­sce oraz zaha­mują roz­wój OZE w naszym kraju.

Źródło: polityka.pl

Igor Dzikiewicz

10 KOMENTARZE

 1. Przez lata Polską rządziła banda złodziei !
  „PO było grupą przestępczą!”
  Nocne koszmary w PO i właścicieli III RP. „Nietykalni” i ”święte krowy” potwornie „ryczą” .
  Bestie w czarnych togach zniszczyły niejedno życie.
  Obojętność tej nadzwyczajnej kasty wobec krzywdy ludzi jest porażająca.
  Zbrodniarze z orłami na piersiach nadal orzekają w polskich sądach.
  Osądzamy togowych zbrodniarzy zagnieżdżonych w polskich sądach.
  http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenie/2080782958/Zbrodniarze-z-orlami-na-piersiach-nadal-orzekaja-w-polskich-sadach-Czesc-1.html

  • Człowieku zastanów się zawsze wychodząc z sądu 50% społeczeństwa jest niezadowolona bo wyrok nie po ich myśli. Nie wiem czy wiesz ale sędzia podejmuje wyrok na podstawie zgromadzonych dowodów. To prokuratura ma w tym bardzo duży udział a nią rządzi ZIOBRO. Naucz się myśleć i uruchom tą swoją puszkę po mózgu

  • Widzę twój komentarz usunięty przez moderatora – zdjęcia dodają moderatorzy strony. Ja jestem tylko autorem. Źródło masz podane i podlinkowane. Co do wyzwisk, chciałbym Cię uprzedzić – na maila autorowi przychodzi IP komputera z którego wystawiasz komentarz, czyżbyś miał internet z virgin mobile? Screen zrobiłem. 🙂 zachowam. Pozdrawiam.

 2. dzikiewicz czerwona szmato oto dowód twoich kłamstw
  „http://cia.media.pl/cia/lokatorzy?from=150 ”

  zwracam uwagę na DATĘ artykułu
  „Łódź: 71-letnia lokatorka wyrzucona na bruk
  Yak, Pią, 2012-07-06 21:07 Kraj | Lokatorzy ”

  CZERWONY POQURCZU !!!!

 3. Przypominam, że Kopaczowa wyrzuciła do niszczarki 1,5mln podpisów rodziców, pod petycją o wysyłaniu 6 latków do szkoły.

 4. Według mnie artykuł ok. Brakowało mi jednego. Nie było informacji, że reforma szkolnictwa to realizacja obietnicy wyborczej. Skoro obiecali to po co referendum. Gdyby taka reforma nie była obietnicą wyborczą to referendum jak najbardziej uzasadnione.

  Poza tym dobrze jest wiedzieć, co się dzieje w cieniu tych afiszowych ustaw, za co wielkie dzięki.

 5. Czy nie powinieneś tworzyć własnego artykułu? Przeklejanie stanowiska „polityki” jest dosyć wątpliwym wartościowo i etycznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here